تماس با فتوبهمن

واحد فروش مواد خام فتوبهمن:

تماس با داخلی های ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷

موبایل : ۰۹۰۲۳۰۰۳۲۰۱

واحد فروش دستگاه های کلندر و پلاتر فتوبهمن:

جهت ارتباط تماس با داخلی ۲۲۲

موبایل : ۰۹۳۳۵۵۵۶۶۳۶

واحد فروش دستگاه پرس‌حرارتی و  پرینترخانگی سابلیمیشن

جهت ارتباط تماس با داخلی ۲۰۳

موبایل : ۰۹۱۰۱۴۶۵۱۶۵

واحد فروش پرس‌حرارتی بزرگ و پرینترخانگی (DTF)

تماس با داخلی :  ۲۲۱

موبایل : ۰۹۰۳۹۰۰۳۸۰۷

واحد فروش رول و رنگ فتوبهمن:

تماس با داخلی : ۲۱۲

موبایل : ۰۹۹۰۶۰۱۰۰۸۶

بخش مالی فتوبهمن:

تماس با داخلی : ۲۱۸

 

تماس با ایده‌چاپ(خدمات‌چاپ)

واحد طراحی فتوبهمن

تماس با داخلی : ۲۱۹

موبایل : ۰۹۱۲۹۳۶۸۰۱۱

واحد  چاپ شال و روسری

تماس با داخلی های ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷

موبایل : ۰۹۰۲۳۰۰۳۲۰۱

خدمات چاپ DTF فتوبهمن

تماس با داخلی : ۲۱۳

موبایل : ۰۹۹۱۴۴۴۴۵۰۶

خدمات چاپ سابلیمیشن 

تماس با داخلی: ۲۱۰

موبایل : ۰۹۳۳۶۶۶۰۶۰۵

 

واحد  چاپ شال و روسری

 تماس با داخلی: ۲۰۲

موبایل : ۰۹۱۹۲۳۶۹۰۹۶

واحد مالی ایده‌چاپ:

تماس با داخلی : ۲۱۶