نمونهای از چاپ لیوان با دستگاه چاپ لیوان:

توجه: این دستگاه در حال حاضر موجود نمی‌باشد، جهت اطلاع از دیگر دستگاه های چاپ لیوان فتوبهمن، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید.

شماره شرکت: 91304646-021 | داخلی 203
شماره تماس : ۰۹۱۰۱۴۶۵۱۶۵