دستگاه اصلاح تسمه نقاله

قطعه فوق عملیات اتنقال و عملکرد تسمه نقاله را بهبود بخشیده و تاثیر بسزایی در آن دارد و کارکرد صحیح آن را تضمین میکند.