سیستم جلوگیری از ورود دست به دستگاه

با داشتن این قطعه از ورود دست به سیلندر جلوگیری میشود تا ایمنی دستگاه افزایش یابد.