غلتک وی (V) شکل

در این دستگاه جهت سهولت در خروج کاغذ چاپ شده غلتک وی (v) طراحی شده که در هنگام خروج کاغذ به اطراف نیافتد و اینکه خیلی ساده با تخلیه شفت بادی کاغذ را به بیرون هدایت میکند