مخزن ذخیره روغن

معمولا دستگاه های کلندر دارای یک مخزن روغن میباشند اما این دستگاه دارای دو مخزن روغن میباشد.

روغن در مخزن اول ۱۰۰ درصد پر است و در  زمان داغ شدن که حجم روغن افزایش پیدا میکند به ممخزن دوم هدایت میشود.

این عملکرد باعث ایمنی و عدم انفجار میشود.