پوشش ۷۵ درصدی نمد روی سیلندر

بازه دمایی سیلندر ۷۵ درصد نمد را پوشش میدهد.

این ویژگی باعث افزایش چشم گیر ذخیره و صرفه جویی در زمینه نیروی الکتریکی میشود.