تماس با فتوبهمن

واحد فروش مواد خام فتوبهمن:

تماس با داخلی های 205 و 206 و 207

موبایل : ۰۹۰۲۳۰۰۳۲۰۱

واحد فروش دستگاه های کلندر و پلاتر فتوبهمن:

جهت ارتباط تماس با داخلی 222

موبایل : ۰۹۳۳۵۵۵۶۶۳۶

واحد فروش دستگاه پرس‌حرارتی و  پرینترخانگی سابلیمیشن

جهت ارتباط تماس با داخلی 203

موبایل : ۰۹۱۰۱۴۶۵۱۶۵

واحد فروش پرس‌حرارتی بزرگ و پرینترخانگی (DTF)

تماس با داخلی :  221

موبایل : 09039003807

واحد فروش رول و رنگ فتوبهمن:

تماس با داخلی : 212

موبایل : ۰۹۹۰۶۰۱۰۰۸۶

بخش مالی فتوبهمن:

تماس با داخلی : 218

 

تماس با ایده‌چاپ(خدمات‌چاپ)

واحد طراحی فتوبهمن

تماس با داخلی : 219

موبایل : 09129368011

واحد  چاپ شال و روسری

تماس با داخلی های 205 و 206 و 207

موبایل : ۰۹۰۲۳۰۰۳۲۰۱

خدمات چاپ DTF فتوبهمن

تماس با داخلی : 213

موبایل : 09914444506

خدمات چاپ سابلیمیشن 

تماس با داخلی: 210

موبایل : 09336660605

 

واحد  چاپ شال و روسری

 تماس با داخلی: 202

موبایل : 09192369096

واحد مالی ایده‌چاپ:

تماس با داخلی : 216