روش های ارسال کالا

تیپاکس پس کرایه

تیپاکس باربری (پس کرایه)

** بعد از هماهنگی با مسئول ارسال کالا و یا انبار فتوبهمن از طریق تیپاکس پس کرایه به آدرس و کدپستی شما ارسال کالا انجام می شود.  **